EMP

EMP Pro 2015 - Phiên bản dùng cho Windows Desktop
Soạn câu hỏi - Editor
Thi trên máy - Test
Quản lý thi qua mạng - Server
Hỗ trợ điểm danh - Scanner
Chấm bài trên giấy - MarkScanner
Dữ liệu mẫu - Editor
Tài liệu kỹ thuật lập trình do tác giả biên soạn
Các ví dụ minh họa sử dụng VC++ và thư viện MFC
Các sản phẩm từ EMP
Trắc nghiệm Thi Tốt nghiệp PTTH-CĐ-ĐH 2009
Trắc nghiệm Thi Tốt nghiệp PTTH-CĐ-ĐH 2008 (cập nhật 2009)
Tin học đại cương
150 đề Trắc nghiệm A-B-C năm 2009
Trắc nghiệm tiếng Anh A-B-C (1600 câu)
Trắc nghiệm tiếng Anh A-B-C Phần 2 (3500 câu)
Trắc nghiệm tiếng Anh A-B-C Phần 3 (2000 câu)
Trắc nghiệm luật giao thông đường bộ Việt Nam
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY