EMP
Server
Server cung cấp các chức năng điều khiển buổi thi trắc nghiệm triển khai trên hệ thống mạng máy tính cục bộ. Dựa trên giao thức TCP/IP, Server liên lạc trực tiếp với các đơn thể Test ở các máy con để thực hiện các công việc phân phối đề thi, kiểm tra và thu hồi bài làm thông qua đường truyền mạng. Với khả năng truyền thông trực tiếp trên giao thức TCP/IP, hệ thống Server-Test cho phép tiến hành thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ chỉ với giao thức TCP/IP (chuẩn truyền thông của Windows) mà không cần bất cứ dịch vụ nào khác như File-Sharing, Messaging, FTP hoặc HTTP.
EmpTest
Màn hình giao diện
 • Tìm máy thí sinh: Tiến hành tìm kiếm và kết nối với các máy Test đang chờ Server trên hệ thống mạng. Màn hình Server hiển thị danh sách các máy Test kết nối thành công và sẵn sàng cho công tác thi.
 • Chấm dứt dò tìm: Ngừng kết nối thêm các máy Test.
 • Kết nối lại: Kết nối lại các máy Test đã kết nối trước đó nhưng bị ngắt vì sự cố kỹ thuật.
 • Hủy bỏ liên kết: Tắt chương trình Test và hủy kết nối với máy được chọn trong danh sách.
 • Tắt máy thí sinh: Hủy kết nối và Shutdown máy Test được chọn trong danh sách.
 • Số thí sinh: Thống kê số thí sinh thực sự làm bài trên số máy kết nối với Server.
Bắt đầu một ca thi
 • Tập tin đề thi: Chọn tập tin CSDL đề thi.
 • Sử dụng đề (từ … đến …): Ấn định các đề thi trong CSDL đề thi được sử dụng cho buổi thi.
 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu đề thi.
 • Thời gian thi: Thời gian làm bài của thí sinh.
 • Truyền trực tiếp đề thi từ máy giám thị: Sử dụng Server như một file server, trực tiếp cung cấp nội dung đề thi cho các máy Test.
 • Sử dụng cơ chế đăng nhập bằng số báo danh: Mục chọn này yêu cầu cung cấp cơ sở dữ liệu thí sinh, có cấu trúc như hình dưới đây. Server sẽ đảm nhận chức năng kiểm tra thông tin nhập của thí sinh trên máy Test hoặc thông tin đọc trên máy Scanner để có quyết định điều khiển phù hợp.
 • Dùng hệ số câu hỏi: Sử dụng hệ số câu hỏi để tính điểm kết quả bài làm của thí sinh.
 • Hiển thị kết quả trên máy: Cho phép Test hiển thị kết quả bài làm của thí sinh khi hết giờ.
 • Phát đề thi: Phát lệnh bắt đầu một ca thi.
 • Student DB
Trong lúc gác thi
 • Quét thẻ thí sinh: Kích hoạt đơn thể xử lý thẻ được nhúng trong Server. Đơn thể này tương tự như đơn thể chạy trên máy Scanner. Cả hai đơn thể xử lý thẻ này có thể họat động song song.
 • Lưu ý: Gửi thông báo nhắc nhở có nội dung tùy ý đến máy Test được đánh dấu chọn trong danh sách.
 • Stop: Thực hiện thu bài sớm đối với các máy Test được đánh dấu chọn trong danh sách.
 • Báo giờ: Bật đồng hồ báo thời gian còn lại trên tất cả các máy Test.
 • Hỗ trợ: Hướng dẫn cách sử dụng của mỗi mục chọn trên màn hình giao diện.
 • Khóa / Mở: Khi người sử dụng Server có nhu cầu rời máy để thực hiện các công việc khác, họ có thể tạm thời khóa việc sử dụng chương trình Server bằng mục chọn này. Mục chọn này cũng giúp để mở khóa nhưng yêu cầu nhập mật khẩu (mật khẩu đã dùng khi mới chạy chương trình Server).
Kết thúc một ca thi
 • Thu bài: Chấm dứt việc làm bài trên các máy Test. Các chương trình Test đồng loạt hiển thị kết quả (nếu cho phép) và trở về trạng thái sẵn sàng.
 • Lưu kết quả: Lưu bài làm và kết quả của thí sinh vào CSDL kết quả.
 • Dừng xem kết quả: Tắt màn hình kết quả ở các máy chạy Test (nếu trước đó cho phép tiện ích này).
Kết thúc buổi gác thi
 • Tổng hợp kết quả: Tổng hợp kết quả của các thí sinh trong suốt các ca thi của một hoặc nhiều buổi gác thi vào một CSDL với thông tin cô đọng nhất nhằm giúp dễ dàng cho việc vào điểm trong danh sách thí sinh một cách thủ công.
 • Xóa tập tin đề thi: Xóa các CSDL đề thi đã sử dụng (nếu cần) mà không thể khôi phục lại bằng bất cứ hình thức nào.
 • Lưu CSDL Điểm: Chuyển toàn bộ kết quả thi lên CSDL thí sinh - điểm thi.
 • Thoát: Chấm dứt chương trình. Mục chọn này nên được thực hiện sau khi đã chấm dứt kết nối với các máy Test.
Đề phòng, khắc phục sự cố
 • Dùng lại kết quả lần trước: Sử dụng thông tin backup để khôi phục lại trạng thái làm bài của toàn bộ hệ thống mạng. Chức năng này chỉ sử dụng khi có sự cố làm down mạng máy tính (ví dụ như cúp điện).
 • Tự động bảo lưu: Bình thường Server sẽ tự động bảo lưu theo chu kỳ có độ dài ấn định bởi người dùng. Nếu không chọn mục này, người sử dụng Server phải tự thực hiện bảo lưu thông qua nút chọn Bảo lưu.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY