EMP
Test
Chức năng thi trên mạng được thực hiện phối hợp với chương trình Test, như sau:
 • Chạy chương trình Server trên máy tính của giám thị.
 • Trên các máy thí sinh, chạy chương trình Test. Ấn định chế độ thi trên mạng thông qua mục chọn
  Test on network computers with Server
 • Chương trình Test sẽ tự tìm và kết nối với chương trình Server.

Tự kiểm tra trên máy đơn
 • Bắt đầu: Chép các tập tin đề thi (.zmp) vào cùng thư mục với chương trình Test.
 • Chạy chương trình Test. Ấn định chế độ làm bài tự do thông qua mục Practising with exercises from zmp data files
 • Chọn đề thi từ danh sách đề thi trong hộp Selection
 • Mở đề thi: Chọn Selections/New Excerise
 • Chọn số hiệu đề muốn làm rồi Đồng ý để làm bài.
Thi trên máy đơn
 • Chuẩn bị: chép tập tin đề thi test.zmp vào cùng thư mục với chương trình Test.
 • Chạy chương trình Test, chọn Test on none network computers
 • Bắt đầu: thí sinh nhập thông tin của mình thông qua hộp nhập sau:
  Nhập xong chọn Đồng ý
 • Thí sinh bắt đầu làm bài thi
Thi trên mạng - Tham số dòng lệnh của Test
Test.exe [thư mục chứa các tập tin đề thi][\][tên tập tin] [ /*[số-thứ-tự-mục]] [LNTS0xHWND] [ /password ]
 • /*1 : Tự động thực hiện chế độ làm bài tự do.
 • /*2 : Tự động thực hiện chế độ thi trên mạng.
 • /*3 : Tự động thực hiện chế độ thi trên máy đơn.
 • /*4 : Tự động thực hiện chế độ chạy ẩn,
  hoặc nhấn phím Ctrl+Alt khi chọn mục: Test on network computers with uServer.
  Chế độ chạy ẩn cho phép sử dụng Test như một công cụ để kích hoạt phần mềm bất kỳ trên các máy client từ một máy chủ. Hai chế độ /*2/*4 có thể hoán chuyển thông qua mục mở/đóng phần mềm trên máy Test từ Server.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY