EMP
Định dạng nội dung văn bản
 •  Màu chữ: chọn Format / Text Color hoặc click chọn biểu tượng
 •  In đậm: chọn Format/Bold hoặc bấm chọn biểu tượng
 •  In nghiêng: chọn Format/Italic hoặc bấm chọn biểu tượng
 •  Gạch chân: chọn Format/Underline hoặc bấm chọn biểu tượng
 •  Gạch ngang: chọn Format/Strike Out hoặc bấm chọn biểu tượng
 •  Chữ nhỏ trên: chọn Format/Super Script hoặc bấm chọn biểu tượng
 •  Chữ nhỏ dưới: chọn Format/Sup Script hoặc bấm chọn biểu tượng
Chèn đối tượng âm thanh / phim ảnh
 • Di chuyển dấu nhắc soạn thảo tới vị trí muốn chèn.
 • Chọn mục Insert / Media Object hoặc bấm chọn biểu tượng trên thanh công cụ.
 • Chọn tập tin âm thanh, phim ảnh cần chèn trong hộp Open File rồi chọn OK.
 • Ấn định thông tin cho đối tượng vừa được chèn vào bằng cách double-click lên biểu tượng:
 • Các thông tin có thể ấn định bao gồm giới hạn số lần thực hiện (Playing times are about) và khoảng thời gian nghỉ giữa hai lần thực hiện (Delay time in seconds). Các thông tin này sẽ xác định cách thực hiện đối tượng trong quá trình đề thi được sử dụng với chương trình Test.
Chèn câu hỏi tự luận
  Các câu hỏi dạng tự luận sẽ không có các lựa chọn trả lời mà chỉ có phần câu hỏi và phần tự luận của thí sinh. Chức năng này cho phép người soạn đề thi có thể cho những câu hỏi mà phần trả lời do thí sinh tự nhập vào.
 • Di chuyển dấu nhắc soạn thảo tới vị trí muốn chèn.
 • Chọn mục Insert / Essay Object hoặc bấm chọn biểu tượng trên thanh công cụ.
 • Xác định câu hỏi hoặc vấn đề cho đối tượng tự luận bằng cách double click lên biểu tượng
 • Nhập nội dung câu hỏi vào hộp nhập phía trên của màn hình soạn thảo câu hỏi tự luận.
 • Sau đó đóng màn hình này lại và chọn lưu dữ liệu vừa nhập.
Chèn hình ảnh
 • Thực hiện sao chép hình ảnh từ các ứng dụng khác:
  1. Đánh dấu khối hình ảnh cần dùng từ ứng dụng nào đó.
  2. Chọn chức năng Copy của ứng dụng đó hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + C.
 • Thực hiện chèn hình ảnh vừa sao chép vào văn bản đề thi:
  1. Di chuyển dấu nhắc soạn thảo tới vị trí muốn chèn hình ảnh trong màn hình soạn thảo đề thi của chương trình Editor.
  2. Chọn mục Edit / Paste hoặc chọn trên thanh công cụ hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + V.
 • Chèn hình ảnh từ tập tin: Chọn mục Insert / Regular Object. Sau đó chọn mục From File
Chèn ký hiệu
 • Di chuyển dấu nhắc soạn thảo tới vị trí muốn chèn.
 • Chọn mục Insert / Symbols hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ.
 • Chọn ký hiệu cần chèn:
 • Sau cùng chọn Lấy ký hiệu
Chèn các đối tượng khác
 • Chọn Insert / Regular Object hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ. Trong hộp Insert Object,
 • Tạo mới object: chọn Create New → chọn loại object cần chèn vào trong danh sách Object Type → OK. Sau đó thực hiện soạn thảo nội dung của object.
 • Tạo object từ file: dùng trong trường hợp các đối tượng cần chèn đã có sẵn. Chọn Create from File → Chọn Browse để tìm tập tin chứa đối tượng cần chèn → OK.
Ấn định Mức-Nhóm câu hỏi
 • Di chuyển dấu nhắc soạn thảo đến vùng nội dung câu hỏi hoặc đánh dấu chọn câu hỏi.
 • Chọn biểu tượng Group Level:
 • Mã câu hỏi : Mã số của câu hỏi do chương trình tự động tạo ra.
 • Mức : Mức khó của câu hỏi. Chương trình cho phép các mức độ khó từ 1 đến 15. Người dùng tùy nghi sử dụng theo cách của mình.
 • Ký hiệu nhóm : Nhóm các câu hỏi cùng loại liên tiếp nhau trong màn hình soạn thảo được đặc trưng bằng một ký tự.
 • Các mục chọn: (i) Chọn xem : Chuyển đến câu hỏi có mã số tương ứng. (ii) Ấn định : Đặt mức hoặc mã nhóm cho các câu hỏi được chọn.
Ấn định hoạt động của Editor: System / Editor Option
 • Nội dung âm thanh - phim ảnh
 • Các ấn định mặc nhiên cho một đối tượng âm thanh / phim ảnh được tạo mới.
 • Câu hỏi mới
 • Các ấn định mặc nhiên cho một câu hỏi mới.
 • Phiếu trả lời
 • Ấn định thông số in ấn bảng trả lời.
 • Số câu hỏi trắc nghiệm: Số câu hỏi trong bảng trả lời mặc định được in thông qua mục SysMenu / Print Sheet của hộp thoại Build Test.
 • Số lựa chọn mỗi câu: Số lựa chọn tối đa trong bảng trả lời mặc định.
 • Chiều dài mã số thí sinh: Số chữ số mã trong mã số thí sinh trên bảng trả lời.
 • Ngôn ngữ hiển thị: Chọn ngôn ngữ sử dụng trong bảng trả lời.
 • Màu menu
 • Ấn định màu nền cho hệ thống menu của chương trình.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY