EMP
Editor
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm là việc mà mỗi bộ môn phải thực hiện trước khi tiến hành làm đề thi trắc nghiệm cho môn học mà bộ môn phụ trách. Công việc này bao gồm hai bước sau:
 1. Tổ chức câu hỏi trắc nghiệm của môn học,
 2. Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề.
Tổ chức câu hỏi trắc nghiệm của môn học
EMP qui định cách tổ chức câu hỏi trắc nghiệm của các môn học như sau:
 • Kho câu hỏi trắc nghiệm được tạo riêng cho từng môn học
  Mỗi môn học như : anh văn lớp 6, pháp văn lớp 6, toán lớp 6, toán lớp 7, tin học lớp 7,... phải có kho câu hỏi trắc nghiệm riêng.
 • Một môn học có nhiều chương
  Tin học lớp 7 : Chương lệnh nội trú của MS-DOS, Chương câu lệnh cấu trúc của pascal, ...
 • Mỗi chương có nhiều chủ đề
  Chương lệnh nội trú của MS-DOS có : chủ đề tập tin, chủ đề thư mục,...
 • Mỗi chủ đề có một giả thiết chung và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan.
  Sau đây là ví dụ về một chủ đề với giả thiết chung và các câu hỏi liên quan.

  Cho cấu trúc thư mục sau trong ổ đĩa A:

  001/ Lệnh nào sau đây xóa các tập tin trong thư mục VANBAN
  a. del a:\*.*
  b. dir a:\*.*
  c. del a:\VANBAN\*.*
  d. del a:\VANBAN\*.txt
      del a:\VANBAN\*.doc
  002/ Lệnh nào sau đây chép các tập tin trong thư mục gốc vào thư mục GAMES
  a. Copy A:\*.* A:\GAMES
  b. Copy *.* A:\GAMES
  c. Copy A:\*.* GAMES
  d. Copy A:\ A:\GAMES
  ...

 • Lưu ý: Trên đây chỉ là một ví dụ. Việc phân chia môn học đến cấp độ nào là tùy thuộc vào bộ môn phụ trách. Trong những trường hợp đơn giản, có thể xem một chương của môn học là một chủ đề.
Soạn câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề
Các câu hỏi trắc nghiệm thuộc từng chủ đề được soạn thảo riêng thông qua chương trình Editor. Mỗi chủ đề được lưu thành một tập tin có phần mở rộng là emp. Cách thực hiện soạn thảo một tập tin emp với chương trình Editor như sau:
 • Chạy chương trình uEditor
 • Chọn mục File / New (để tạo ra một chủ đề mới) hoặc chọn mục File / Open (để mở một chủ đề có sẵn và chỉnh sửa lại).
 • Thực hiện các thao tác soạn thảo cần thiết trong màn hình của chủ đề vừa chọn.
  • Soạn thảo phần giả thiết chung của chủ đề
   Nhập nội dung giả thiết chung ở phần đầu tiên trong màn hình soạn thảo. Nếu các câu hỏi không có giả thiết chung thì có thể bỏ qua thao tác này.
  • Thêm câu hỏi vào chủ đề
   Chọn mục Insert / New Question hoặc chọn trên thanh công cụ. Sau đó nhập câu hỏi và các đáp án.
 • Lưu các câu hỏi của chủ đề vừa soạn : Chọn File / Save
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY