EMP
Editor
Editor là công cụ tạo câu hỏi trắc nghiệm trong môi trường soạn thảo văn bản. Câu hỏi được lưu vào cơ sở dữ liệu và được dùng để làm đề trắc nghiệm cho các hình thức thi: trên giấy, trên máy đơn, trên hệ thống mạng cục bộ, hoặc kết xuất thành các dự án trắc nghiệm trực tuyến trên Internet. Từ phiên bản 2018, Editor cho phép phân tích kết quả thi, đánh giá chất lượng đề thi và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Đồng thời, cho phép tính toán một số chỉ số về hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo.
EmpTest
Các ký hiệu qui ước sử dụng trong nội dung câu hỏi
# Chức năng
*Bắt đầu nội dung một câu hỏi
#Bắt đầu một lựa chọn không phải là đáp án của câu hỏi
$Bắt đầu một lựa chọn là đáp án của câu hỏi
!Nối các dòng của cùng một lựa chọn với nhau nếu nội dung của nó nằm trên nhiều dòng
@Bắt đầu một dòng giải thích đáp án của câu hỏi. Dòng giải thích được đặt ngay sau lựa chọn cuối cùng. Nội dung giải thích chỉ hiển thị khi xem kết quả với chương trình Test.
@Đặt sau hai ký hiệu $ và # để cố định vị trí lựa chọn tương ứng. Nếu @ đựợc đặt ngay sau lựa chọn đầu tiên thì thứ tự của tất cả các lựa chọn sẽ không thay đổi khi câu hỏi chứa chúng tham gia vào các đề thi.
Lưu ý: Các ký hiệu chỉ có ý nghĩa như trên khi nó được đặt đầu dòng văn bản trong màn hình soạn thảo câu hỏi.
Các dạng kết xuất đề thi trắc nghiệm của Editor
  • Lưu trữ thành tập tin đề thi. Sử dụng cho hình thức thi trên máy.
  • Upload lên Web Server theo định dạng HTML. Sử dụng cho hình thức thi qua mạng Internet.
  • In đề thi ra giấy : Sử dụng cho hình thức làm bài trên giấy.
    • Cho xem trước đề thi và in đề thi ra giấy theo mẫu.
    • In bảng đáp án và bảng trả lời của đề thi.
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY