EMP
Editor trực tuyến
Editor trực tuyến có giao diện thân thiện và tiện dụng hơn so với phiên bản desktop, cho phép soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm với nội dung và định dạng phong phú. Ngân hàng câu hỏi được lưu trên cloud và được sử dụng bởi công cụ Test Builder trực tuyến tạo đề trắc nghiệm cho các hình thức thi: trên giấy, trên máy đơn, trên mạng cục bộ, hoặc kết xuất sang hệ thống trắc nghiệm trực tuyến của EMP hay các hệ thống khác theo chuẩn SCORM.
EMP
Chuẩn bị bố cục trắc nghiệm
Editor trực tuyến tổ chức ngân hàng câu hỏi theo bố cục trắc nghiệm bao gồm các phần, chương và mục tương ứng với nội dung chương trình đào tạo. Mục tương ứng với một nội dung đánh giá chi tiết, bao gồm các câu hỏi chia thành nhóm và mức khác nhau.
  1. Vào mục "Chọn tài liệu..." để tạo bố cục trắc nghiệm,
  2. Thao tác click chuộc phải để thêm, xóa, chỉnh sửa bố cục,
  3. Click chọn 1 mục cụ thể để bắt đầu soạn thảo.
Soạn thảo thông tin chung
Mỗi mục có phần thông tin chung (General Information) được đặt ở ngay đầu nội dung soạn thảo (xem hình sau), và được dùng cho tất cả câu hỏi cùng mục. Nếu mục không có thông tin chung thì phần này để trống hoặc ...
EMP
Soạn thảo câu hỏi
Hình sau đây hướng dẫn cách soạn thảo câu hỏi với Editor trực tuyến. Người dùng không phải ghi nhớ các ký hiệu qui ước như với phiên bản desktop.
EMP
Mời xem cách tạo đề thi với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến ở đây...
Designed & Developed by Thanh Le
© 2023 TINYRAY